Versie: v2019-05

Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers en bezoekers en crew van T.i.M.e.S. LAN.

Toegang en deelname

Bij het aanmelden aan een T.i.M.e.S-evenement c.q. deelname ervan gaat deelnemer of bezoeker akkoord met het algemeen reglement.

Om deel te nemen aan het evenement heb je een geldig Ticket nodig.

Een geldig Ticket bestaat uit:

 • (E)-Ticket
 • Seat-reservering
 • Geldige registratie van persoonsgegevens t.b.v. calamiteiten
 • Geldig legitimatiebewijs
 1. Een deelnemer verkrijgt een Ticket zodra hij het verschuldigde bedrag van dit Ticket heeft voldaan.
 2. De Tickets zijn en blijven eigendom van Stichting T.i.M.e.S. Nadat de deelnemer het Ticket heeft verkregen, wordt de deelnemer houder van dit Ticket. Het Ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement zoals staat aangegeven op het Ticket.
 3. Aanschaf van een Basic/Normal/ Deluxe Ticket verschaft toegang tot het evenement voor één persoon.
 4. Aanschaf van een Clan/Clan Deluxe/Clan VIP Tickets verschaft de houder toegang tot het evenement voor vijf personen (inclusief zichzelf).
 5. De Tickets zijn persoonsgebonden. Na verkrijging van het Ticket mag de deelnemer dit Ticket niet aan derden vestrekken of verkopen.
 6. In het geval van een Clan/Clan Deluxe/Clan VIP Ticket is de houder in tegenstelling tot bovenstaande bepaling wel bevoegd om te bepalen aan wie hij de overige vier plaatsen ter beschikking stelt.
 7. Annuleren van gekochte Tickets is alleen mogelijk bij (ernstige) ziekte (onder overleggen van doktersverklaring) danwel overlijden van directe familie.
 8. Tijdens het evenement dien je altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.
 9. Deelnemers/bezoekers krijgen na entree een specifiek polsbandje die zij te allen tijde moeten kunnen tonen aan de crew. Het ontbreken van het betreffende polsbandje kan leiden tot uitsluiting van het evenement.
 10. Stichting T.i.M.e.S. behoudt zich het recht voor om tassen en/of personen te controleren, zowel bij binnenkomst als vertrek van het evenement. Indien een dergelijke controle wordt geweigerd, kan dit leiden tot uitsluiting van het evenement.
 11. Stichting T.i.M.e.S. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen deelnemers en bezoekers van het evenement uit te kunnen sluiten, zonder recht op teruggaaf van eventueel betaald deelnemers en bezoekersgeld.

Algemene gedragsregels

 1. Stichting T.i.M.e.S. zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers en bezoekers. Van deelnemers en bezoekers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers en bezoekers, de beheerder van het gebouw/terrein, de directe omgeving en Stichting T.i.M.e.S. in ieder geval geen last ondervinden van de deelnemer of bezoeker.
 2. Deelnemer of bezoeker dient zijn / haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname/bezoek aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afval containers / bakken.
 3. Deelnemer of bezoeker is altijd aansprakelijk voor de door hem / haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen in / op aan en rondom het beschikbare gebouw / terrein waar het evenement plaats vindt.
 4. Voor de deelnemer is het toegestaan om te eten en drinken bij zijn plaats waar hij verblijft, mits deze na afloop schoon gemaakt wordt. Eventuele schade die door eten of drinken veroorzaakt word aan de apparatuur van de deelnemer of bezoeker zijn op kosten van de deelnemer of bezoeker. Stichting T.i.M.e.S. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Meegebrachte materialen en software

 1. Het is niet toegestaan om speakers of andere apparaten die geluid produceren mee te nemen of te gebruiken, met uitzondering van een koptelefoon.
 2. Het is niet toegestaan om apparaten anders dan een PC en bijbehorende randapparatuur mee te nemen en aan te sluiten op het aangeboden stroomnet.
 3. Het is de deelnemer of bezoeker verboden om drugs mee te nemen naar het evenement. Stichting T.i.M.e.S. controleert hierop en behoudt zich het recht voor om deelnemers en bezoekers die zich hier niet aan houden de toegang te weigeren danwel te ontzeggen.
 4. Voor de deelnemer of bezoeker is het verboden illegale software mee te nemen naar het evenement. De deelnemer of bezoeker is te allen tijden verantwoordelijk voor alle door zijn / haar meegebrachte software. Bij constatering van verspreiding / distributie van illegale software (“warez”) of andere illegale materialen kan worden besloten om hier de bevoegde instanties over te informeren.
 5. Voor de deelnemer of bezoeker is het verboden materialen mee te nemen naar het evenement die niet zijn toegestaan conform Nederlandse wet- en regelgving. De deelnemer of bezoeker is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn / haar meegebrachte materialen.

Gebruik van faciliteiten

 1. Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door Stichting T.i.M.e.S., is volledig op eigen risico van de deelnemer of bezoeker. Stichting T.i.M.e.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer of bezoeker.
 2. De deelnemer of bezoeker krijgt voorzieningen aangeleverd voor het gebruik van apparatuur ten behoeve van game-apparatuur en bijbehorende randapparaten. Eventuele extra meegebrachte apparatuur die niet noodzakelijk is voor gamen dan wel het algemeen welzijn van de deelnemer of bezoeker is niet toegestaan.
 3. Indien de deelnemer andere apparatuur dan in 4.2 als toegestaan is aangemerkt om medische redenen mee dient te nemen, dan kan hiervoor door het bestuur van Stichting T.i.M.e.S. op individuele basis toestemming voor verleend worden.
 4. De deelnemer of bezoeker is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer of bezoeker wordt toegebracht aan Stichting T.i.M.e.S., haar netwerk, het stroomnet, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door 5.
 5. Stichting T.i.M.e.S. (stoelen, tafels, e.d.) de internet provider en andere externe partijen.
 6. Deelnemer of bezoeker vrijwaart Stichting T.i.M.e.S. voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer of bezoeker gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement.
 7. Stichting T.i.M.e.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer of bezoeker. De deelnemer of bezoeker vrijwaart organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer of bezoeker.

Deelname aan competities en ontvangen prijzen

 1. De competities die Stichting T.i.M.e.S. aanbiedt zijn op basis van beschikbaarheid en zonder garantie op eventuele prijzen of een andere vergoeding bij deelname.
 2. Competities zijn onofficieel en niet gelieerd aan producenten of uitgevers van de te spelen spellen, tenzij anders aangegeven.
 3. Arbitrage van de competities wordt uitgevoerd door Stichting T.i.M.e.S. De richtlijnen ten behoeve van arbitrage zijn vastgelegd in het algemeen compo-reglement. Deze regels kunnen worden aangevuld door competitie-specifieke reglementen.
 4. Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. Stichting T.i.M.e.S. bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan.
 5. Deelnemers die deelnemen aan de georganiseerde competities en hierbij een prijs winnen, worden verwacht aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op de laatste dag van het evenement. Indien een deelnemer niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, dan vervalt het recht op de prijs.

Overmacht (niet-toerekenbare tekortkomingen)

 1. Stichting T.i.M.e.S. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien een overmachtssituatie haar daartoe verhindert.
 2. Er is sprake van overmacht wanneer stichting T.i.M.e.S. door een externe oorzaak, die redelijkerwijs niet was te voorzien, niet in staat is om aan haar verplichtingen jegens de deelnemers/bezoekers te voldoen. Hiervan is sprake in geval van werkstaking, weersomstandigheden, wanprestatie van leveranciers, brand, oorlog, terreur en terreurdreigingen, natuurrampen, epidemieën, overheidsingrijpen of iedere andere omstandigheid waarop stichting T.i.M.e.S. in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 3. In geval van een overmachtssituatie heeft stichting T.i.M.e.S. het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 4. Indien Stichting T.i.M.e.S. vanwege een overmachtssituatie het evenement moet verschuiven naar een andere datum, dan blijft het Ticket wat de klant gekocht heeft geldig tot en met de nieuwe datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden. Klanten die verhinderd zijn het evenement op de nieuwe datum te bezoeken, hebben recht op restitutie van het door hun aangeschafte Ticket. Deze vergoeding betreft de waarde die op het Ticket vermeldt staat. Dit recht op restitutie vervalt bij aanvang van het evenement op de nieuwe datum. De klant zal zijn/haar Ticket daarom voor aanvang van het evenement moeten hebben ingeleverd om in aanmerking te komen voor restitutie.
 5. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting T.i.M.e.S. wordt geannuleerd, zal Stichting T.i.M.e.S. uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het Ticket, ongeacht welke prijs de klant voor het Ticket heeft betaald.
 6. Klanten die een Ticket hebben gekocht, dienen na annulering van het evenement of verschuiving van het evenement naar een voor de klant ongeschikte datum, als omschreven in art. 6.4 van dit reglement, contact op te nemen met de penningmeester (hoofd Betalingen) voor eventuele restitutie.
 7. Stichting T.i.M.e.S. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die is ontstaan door overmacht.

Overige bepalingen

 1. Stichting T.i.M.e.S. behoudt zich het recht de algemene voorwaarden die in dit reglement staan te allen tijden eenzijdig te veranderen. Mocht zich dit voordoen, dan worden de deelnemers die de “verouderde”voorwaarden hebben geaccepteerd hiervan op de hoogte gesteld. Indien deze wijziging tot gevolg heeft dat de prestatie die Stichting T.i.M.e.S. levert aan de deelnemer wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijke prestatie, dan heeft de deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Bij overtreding van dit reglement of geldende Nederlandse wet- en regelgeving en/of ander overlast gevend gedrag kan Stichting T.i.M.e.S. besluiten om de deelnemers en bezoekers voor verder verloop van het evenement uit te sluiten. De uitgesloten deelnemer of bezoeker heeft geen recht op teruggave van het deelnemers en bezoekersgeld.
 3. Wanneer dit reglement niet voorziet in de gegeven situatie beslist Stichting T.i.M.e.S. in overleg met de benadeelde partijen en in de geest van dit reglement.
 4. Stichting T.i.M.e.S. behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van Stichting T.i.M.e.S. worden onderzocht. Deelnemer of bezoeker machtigt Stichting T.i.M.e.S. hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien.
 5. Op alle geschillen en overeenkomsten die tot stand komen tussen deelnemers/bezoekers en Stichting T.i.M.e.S. is Nederlands recht van toepassing.